پروفایل

تهویه ایرانیان

تهویه ایرانیان بزرگترین ارائه دهنده داکت اسپیلیت ، مینی چیلر و چیلر کولکس آمریکا (COOLEX)با کمپرسور اسکرال کوپلند به همراه کویل آبگرم و ریموت کنترل .
تهویه ایرانیان ارائه دهنده سیستم های تهویه مطبوع کولکس آمریکا با شرایط مناسب

 |